Usambofa wakavimba nevamwe. - Asingazivikanwe

Usambofa wakavimba nevamwe. - Anongazivikanwa

Muhupenyu, tinouya tega toenda tega. Hupenyu parunopfuurira, tinoita hukama hwakawanda. Vazhinji vavo akakosha kwazvo kwatiri uye nokudaro kubatana kunowanikwa. Asi panofanirwa kuve pasina pundutso muhupenyu, hwkuti isu takanyanya kutsamira pane mumwe munhu zvekuti hatikwanise kuzvivimba pachedu. 

Ziva nguva dzose, kuti isu tiri rutsigiro rwedu rukuru. Hazvina mhosva kuti ndiani anotisiya, hatizonzwa setisina rubatsiro, kana tikazviita vanokwanisa kutarisana nechinhu chinouya kwatiri. Kuti tiite izvi, tinofanirwa kuvaka simba repfungwa.

Isu tinofanirwa kuve nepfungwa dzinokwanisa kutarisana nechero dambudziko rega rega rinouya nenzira yedu. Isu tinofanirawo kuva takagwinya mumuviri kuti tifambe mune izvi nyaya. Saka, tinosisira kuzviisa mukuzviriritira. Izvi hazvifanane nekuva noudyire, asi kuzvitarisira kwakakosha pakakura kwemunhu.

Kana iwe uchiwedzera kuvimba nemunhu mumwe, iwe unowanzofunga kuti munhu iyeye anozotarisira matambudziko ako. Asi nekuda kwechikonzero chero chipi, mumwe munhu, zvisinei ari padyo, anogona kusakwanisa kuzadzisa vimbiso yake. Kana tisina kugadzirira mamiriro akadaro, saka tichaona zvakanyanya kuoma kunyange kuita, tirege tichiita pachiri.

Sponsors

Naizvozvo, zvinogara zvichirayirwa izvo kuti zvisavimba nevamwe. Kana isu tichinzwa kuti hatina humwe hunyanzvi huri kutitadzisa kuti tiite chimwe chinhu, saka pane kubvuma kushomeka kwehunyanzvi sekukunda, tinofanira kushanda mukukudziridza hunyanzvi ihwohwo. Izvi zvichatibatsira kusimudzira isu pachedu sevanhu uye tishongedze kuti tizvivimbe.

Ungazvidyawo Like