Hupenyu hwakawandisa. Zvinotora kusuwa kuziva kuti mufaro chii, ruzha rwekunzwisisa kunyarara, uye kusavapo kukoshesa kuvepo. - Asingazivikanwe

Hupenyu hwakanyanya. Zvinotora kusuwa kuti uzive mufaro chii, ruzha kukoshesa kunyarara, uye kusavapo kwekukoshesa kuvapo. - Anongazivikanwa

Hupenyu hunoshamisa uye ichokwadi. Isu hatizive kukosha kwezvimwe zvinhu kusvikira uye kunze kwekunge tarasikirwa nazvo. Ehe, uchitarisa-tarisa, unogona kusaziva izvi izvozvi, asi pasi pemutsara, une chokwadi chekutora iyo pfungwa chaiyo yemashoko aya.

Isu hatikoshese chero chinhu kusvika panguva yatinacho. Isu tinotora izvo zvinhu sezvisina basa uye hatinetseki kuzvitarisa uye nekukoshesa kukosha kwazvo. Aya ndiwo maitiro edu epfungwa anowanzo shanda!

Isu tinotanga kutarisisa kune izvo zvinhu chete kana isu tazvirasa. Izvo zvinotaurwa nenzira kwayo kuti zvinotora kusuwa kuziva kuti chii chinonzi mufaro!

Iwe hauzomboziva nezve mufaro, uye kana kutomboziva kuti uri kufara kusvika uye kunze kwekunge waona nhamo nekusuwa muhupenyu hwako.

Sponsors

Iwe unofanirwa kuve nemazuva akashata kuitira kuti uone kuti wanga uchirarama hupenyu hunofadza uye hwakanaka nguva yese iyi.

Nekudaro, iwe unozogona kukoshesa kukosha kwekunyarara chete kana iwe uchinzwa yakawanda ruzha yakakukomberedza.

Mune imwe nzira, inogona kunyorwa sezvo iwe waisazombogona kunzwisisa kuti kunyarara uye kudzikama kwakakomberedza kungaite kuti unzwe sei kusvika uye kunze kwekunge wavhiringidzika wakakomberedza zvakakupoteredza.

Zvakare, iwe unozogona kunzwisisa kukosha kwekuvapo kwemumwe munhu akakukomberedza chete kana munhu asisipo.

Sponsors

Iko chete kusavapo kwemunhu kunozoita kuti iwe uzive kuve kwake. Kana mumwe munhu achigara aripo akakukomberedza, tinowanzo mutora semunhu asina basa.

Semuenzaniso, isu tine amai vedu vanogara varipo kwatiri, vachiita mabasa ese epamba, uye nekudaro, hatizive kuvapo kwavo kusvika uye kunze kwekunge vaenda kune imwe nzvimbo.

Nenzira imwecheteyo, isu hatikoshese kukosha kwechimwe chinhu kusvikira nguva yatinacho. Tinogona chete kudzidza kukosha kana munhu iyeye asisipo.

Naizvozvo, iwe unofanirwa kugara uine chokwadi chekuti iwe dzidza kukoshesa zvinhu kudzamara varipo muhupenyu hwako, nekuti hazvingabatsiri zvachose kukoshesa ivo kana vaenda.

Sponsors
Ungazvidyawo Like