Murume anoda zvinonetsa muhupenyu nekuti zvakafanira kuti unakirwe nebudiriro. - APJ Abdul Kalam

Munhu anoda zvinonetsa muhupenyu nekuti iwo anodikanwa kuti unakirwe nebudiriro. - APJ Abdul Kalam

Isu, isu vanhu tine maitiro ekuti titakurwe mukufara. Kana mufaro ukagara kwenguva refu, isu tinofunga kuti ndiyo nzira yehupenyu. Zvatinotarisira zvinowedzera uye tinonzwa kuti ndiyo yakajairika. Isu tinotora zvinhu zvishoma uye hatizvikoshe zvakanyanya sezvataive nazvo pataive tisinazvo.

Asi isu hatifanire kushanda nenzira iyi. Tinofanira kuziva izvo zvatinazvo uye tigozvitenda nazvo. Chero chipi zvacho chatinacho chakawandisa, tinofanira kuchipa icho kune vamwe vanogona kuchida. Izvi zvichabatsira nharaunda kukura uye kubudirira pasina kugadzira rakakura kusiyana pakati pevaya vanofarira hupenyu hwakanaka nevaya vasina semukana.

Kana matambudziko akatibata, tinonzwa tichikanganiswa uye tobva taziva kukosha kwenguva dzakanaka dzataive nadzo. Hatife takaziva panouya njodzi. Saka, isu tinofanirwa kutenda nguva dzese dzakanaka dzatinadzo.

Patinosangana nematambudziko tinonzwisisa kukosha kwechokwadi kwezvese zvatingadai takarerutsa. Kana nguva dzakaoma dzikatanga uye tikazoona yakanaka nguva zvakare, ipapo tinonakidzwa nayo zvakanyanya. Imhaka yekuti tinoziva kuti takanga tazvikanganisa sei kana kuti tine rombo rakanaka sei kuti tinogona kuwana budiriro yatiri kuona nhasi.

Sponsors

Munguva dzakaoma, tinorasikirwa netariro asi kana tichibuda mairi, tinonzwisisa kukosha kweizvo zvatakave tichishuvira kwenguva yakareba zvakadaro, kunyange zvakatowanda. Nekudaro, zvese izvi zvakaoma, pamwe nenguva dzinofadza, batsira isu kuumbika mune vanhu vatinopedzisira tava.

Ungazvidyawo Like